De genomineerden voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2018 in het kader van het nieuwe televisieprogramma ‘De wereld van morgen’ zijn bekend!

Publicatie datum: 01-06-2018

Op 13 juni 2018 wordt een nieuw televisieprogramma van de AVROTROS uitgezonden op NPO 1. Dit televisieprogramma heet De Wereld van morgen en wordt gepresenteerd door Jort Kelder. In dit televisieprogramma belicht en beleeft hij tal van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, gezondheid en landbouw.

Een ander onderdeel van het televisieprogramma is de bekendmaking van het meest innovatieve bedrijf van Nederland. Dit gedeelte van het televisieprogramma wordt live uitgezonden vanuit het Kurhaus te Scheveningen. Het onderzoeksinstituut Erasmus Centre for Business Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het onderzoek uitgevoerd dat daaraan ten grondslag ligt: de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor. Prof.dr. Henk Volberda, eindverantwoordelijke voor dit onderzoek: “De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor geldt als één van de meest grootschalige jaarlijkse survey-onderzoeken in Nederland waarbij wordt gekeken naar een breed scala van innovatie-vormen. In die grote dataset zitten tal van bedrijven waaronder diverse uitblinkers. De drie genomineerde bedrijven voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2018 zijn daar een voorbeeld van.”

De volgende drie organisaties zijn genomineerd voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2018:

  • KPN
  • Machinefabriek Boessenkool B.V.
  • Youwe.

Hieronder staat een beschrijving van de genomineerde bedrijven:

KPN

KPN is actief in een tak van sport waarbij ontwikkelingen omtrent de vierde industriële revolutie implicaties hebben voor haar functioneren. Door in te zetten op innovatie streeft de organisatie ernaar een vooraanstaande rol te spelen in de digitale transformatie van de Nederlandse samenleving. Voorheen lag het accent van zijn activiteiten op de rol van telecomprovider. Er is echter een verschuiving gaande van het traditionele bellen naar digitale diensten en connectiviteit. Door de combinatie van vaste en mobiele diensten over geïntegreerde netwerken onderscheidt KPN zich van zijn klassieke concurrenten alsmede partijen in zijn nieuwe speelveld. Enkele voorbeelden van nieuwe activiteiten waar de organisatie op inzet zijn data-driven solutions (waarbij KPN een dataplatform biedt), cloud- en securitydiensten, diensten in huis (zoals beveiliging van de woning of de bediening van verlichting), e-health services (zoals monitoring of een ECG op afstand), en door te experimenteren met blockchain. Met de lancering van het LoRa (‘long range low power’) netwerk in 2015 speelt het bedrijf in op de komst van Internet of Things (IoT). Inmiddels zijn er via de IoT-netwerken van KPN meer dan vier miljoen “apparaten” verbonden. Door de snelle ontwikkelingen in zijn omgeving hanteert de organisatie een flexibele en snelle aanpak voor nieuwe initiatieven binnen de kaders van data en connectiviteit. Het aantrekkelijk blijven (of meer aantrekkelijk worden) voor medewerkers, klanten, en oplossingen die ook van waarde worden geacht voor de organisatie zelf worden daarbij ook in beschouwing genomen. In het geval van een succes kan het nieuwe initiatief dan worden opgeschaald.

De gewijzigde samenstelling van het topmanagementteam heeft een prominente rol gespeeld bij de transformatie van de organisatie. Zo is in 2015 het investeringsfonds KPN Ventures en de afdeling New Business opgericht om innovatie intern en extern aan te jagen. Hierbij co-creëert de organisatie met veelbelovende startups, scale-ups en jonge ondernemers om veelbelovende ideeën in een vroeg stadium van ontwikkelingen te identificeren en in samenwerking te versnellen tot een solide bedrijf. Daarnaast onderzoekt KPN in zijn ‘technology labs’ hoe nieuwe technologie ingezet kan worden, heeft KPN een ‘Technium afdeling’ opgericht om (schaars) IT toptalent aan te trekken en een Data & Analytics afdeling om data scientists aan te trekken en op te leiden. Door verder in te zetten op methodieken als ‘growth hacking (een product of dienst virtueel lanceren en aanpassen op basis van klantfeedback om een verbeterd product vervolgens sneller in de markt te zetten) en nieuwe manieren van werken beoogt de organisatie haar wendbaarheid eveneens te bevorderen.

Machinefabriek Boessenkool B.V.

Machinefabriek Boessenkool B.V. is gericht op het ontwerpen en fabriceren van machines die een uitdaging vormen voor hen. Een voorbeeld van een nieuwe oplossing is de Emergency drone waarbij gewonde soldaten uit een gevaarlijk gebied gehaald kunnen worden zonder dat andere levens direct in gevaar komen. Een ander voorbeeld betreft de ontwikkeling van een soort vliegwiel waarmee pieken en dalen uit het elektriciteitsnet gehaald kunnen worden. Verder heeft het Almelose bedrijf ook een recyclingmachine ontwikkeld waarmee spuitbussen (inclusief inhoud) op een milieuvriendelijke manier ontmanteld en volledig hergebruikt kunnen geworden. Een kenmerk hierbij is dat het bedrijf op basis van een specifiek probleem van de klant tot een vernuftige oplossing komt die met precisie equipment te realiseren is. De technologie die ten grondslag ligt aan de oplossing is niet altijd compleet nieuw (bijv. drones en vliegwielen). De nieuwheid zit meer in de nieuwe toepassing van een bepaalde technologie waarop wordt voortgebouwd.

In lijn met de vernuftige aard van haar oplossingen en een focus op opdrachten die een uitdaging vormen zijn de oplages van haar nieuwe oplossingen over het algemeen vrij klein. Om succesvol te blijven is de organisatie wel verschoven richting het bieden van meer integrale machines en producten (in plaats van componenten) en meer richting een dienstverlener. Verder is het businessmodel aangepast waarbij klanten voor bepaalde nieuwe oplossingen niet meer gefactureerd worden voor de aanschaf van een oplossing, maar betalen op basis van de output van de oplossing.

Kenmerkend voor het bedrijf is dat ze intensief samenwerkt met externe partners om de projecten te realiseren. Al naar gelang de specifieke kenmerken van het project worden een scala van partners betrokken. Afgevaardigden van de betreffende externe partners worden ook betrokken in het operationele proces om kennisdeling te stimuleren met medewerkers van Machinefabriek Boessenkool B.V. Mede om de flexibele aard van de organisatie te borgen ten tijde van groei vinden nieuwe ontwikkelingen geregeld plaats via joint ventures. Verder heeft de organisatie verscheidene mechanismes geïntroduceerd om interne kennisdeling te bevorderen, waaronder multidisciplinaire projectteams en medewerkers die tijdelijk meelopen bij een ander bedrijfsonderdeel. De vrij platte organisatiestructuur bevordert eveneens de kennisdeling. Het management van het bedrijf stuurt ook dusdanig op de orderportefeuille om de flexibiliteit te borgen, bijvoorbeeld aan de hand van de mate van diversificatie en fluctuatie in de mate van in- en uitbesteden van activiteiten. Verder fungeert het management ook als drijfveer om nieuwe projecten binnen te halen en als coach richting de medewerkers om nieuwe oplossingen te realiseren.

Youwe

Youwe is een full service internetbedrijf met een focus op de digitale transformatie van haar klanten. Zij biedt onder andere cloud based software oplossingen aan voor het online-kanaal. Vaak vergt het oplossen van complexe vraagstukken slimme producten die door de inzet van data, techniek en algoritmes de processen van het bedrijf naar een hoger niveau tillen. Youwe zet onder andere kunstmatige intelligentie in om haar klanten beter te kunnen bedienen op het gebied van digitale transformatie, intelligente multi-channel commerce platforms, product informatie management systemen of digitale marketing. Het gros van de werkzaamheden van Youwe ligt op het gebied data warehousing, business intelligence, e-commerce platformen en de integratie met de infrastructuur. Een voorbeeld van een nieuwe oplossing betreft de ‘Best Price Calculation’. Deze tool met kunstmatige intelligentie maakt inschattingen van prijzen die concurrenten van haar klanten naar verwachting gaan hanteren in de B2B-markt. Als er nieuwe data binnenkomt in de tool, dan kan dat leiden tot een andere aanbeveling van de tool voor een betere verkoopprijs. Verder heeft de organisatie recentelijk een detacheringstak opgericht waarbij eigen developers elders ingezet kunnen worden.

Medewerkers nemen een prominente rol in bij het bedrijf. Dit heeft te maken met de schaarste van geschikte medewerkers, maar ook deels met de hoge ontwikkelsnelheid in de sector. Het bedrijf heeft hiervoor een model ontwikkeld, het zogenaamde ‘circle model’. De cirkels zijn zelfsturend en vormen een ecosysteem van gespecialiseerde kennis-hubs, die samen de organisatie vormen en elkaar kunnen ondersteunen bij projecten. Hierdoor worden medewerkers meer betrokken om mee te denken en mee te werken met haar innovaties en geldt er een hogere handelingssnelheid. Zo is het mogelijk om met dit model snel een nieuw team te starten. Binnen een paar dagen kan een compleet nieuwe discipline worden opgestart. Verder streeft Youwe ernaar om kennis, vaardigheden en talenten van medewerkers adequaat aan te wenden, bijvoorbeeld door de Youwe academy (welke opleidingen faciliteert) en de 9 grid (potentie – performance). Youwe heeft verder ook een reeks van externe partners beschikbaar en ze werkt samen met haar klanten. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk organiseren van evenementen en campagnes. Ook investeert het bedrijf aanzienlijk in nieuwe technologische ontwikkelingen.

Voor nadere informatie over het Erasmus Centre for Business Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam of over dit persbericht kunt u contact opnemen met Professor Henk W. Volberda, op +31 10 408 2761 / +31 6 12972233 of per e-mail op volberda@erasmuscbi.nl.

Informatie: Erasmus Centre for Business Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Over het onderliggende onderzoek: de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2018.

Deelname aan de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor editie 2018 is een vereiste om kans te maken op de Nederlandse Innovatie Prijs 2018. De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor wordt sinds het jaar 2006 uitgevoerd door het Erasmus Centre for Business Innovation (www.erasmuscbi.nl) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek staat onder leiding van Prof. dr. Henk Volberda. Hij is wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centre for Business Innovation. Daarnaast is hij als hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid verbonden aan de vakgroep Strategisch Management & Ondernemerschap van de Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Circa 10.000 organisaties in Nederland zijn per brief en/of e-mail benaderd om deel te nemen. De selectie van deze bedrijven vond plaats aan de hand van een commerciële database welke voortbouwt op gegevens van de Kamer van Koophandel. Binnen de populatie van bedrijven vond een random selectie plaats wat een vereiste is voor het verkrijgen van een representatieve steekproef. Gegeven de aard van de vragenlijst zijn hoofdzakelijk senior managers benaderd van de geselecteerde bedrijven. Dit is niet ongebruikelijk in academische managementstudies. Een random-selectie van de steekproef heeft herinneringen ontvangen om de vragenlijst alsnog in te vullen. Bij 5% van de observaties heeft een naaste collega-manager van de senior managers de vragenlijst ook ingevuld. Dit maakt het mogelijk om de scores onderling te vergelijken. Indien mogelijk zijn de surveydata van de respondenten ook gekoppeld aan andere bedrijfsdata die aanwezig is in de commerciële database.

Uiteindelijk hebben circa 1000 deelnemers (979) medewerking verleend aan het onderzoek. De respondenten zijn afkomstig van een breed scala van sectoren. Zo is 22% van de deelnemende organisaties actief in de overige dienstverlening. Organisaties die actief zijn in de groothandel, detailhandel en horeca vertegenwoordigen 16% van de steekproef. Organisaties die opereren in de overige maakindustrieën beslaan 15% van de deelnemende organisaties aan dit onderzoek.

Voor de totstandkoming van de vragenlijst is voor zover als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande schalen uit de literatuur. Als een controle voor non-response bias zijn de scores van vroege en late respondenten met elkaar vergeleken op diverse variabelen. Op de verschillende voornaamste variabelen waarbij deze test is uitgevoerd – zoals bij financiële bedrijfsprestaties (t = 0,23; p > 0,10), sociale innovatie (t = -1,34; p > 0,10) en aantal medewerkers (t = 0,92; p > 0,10) – zijn geen significante verschillen gevonden tussen vroege en late respondenten. Dit vormt een extra indicatie dat het onderzoek representatief is.

Op basis van de scores van organisaties in de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor heeft een eerste selectie plaatsgevonden. Deze groep set van bedrijven is vervolgens gereduceerd aan de hand van deskresearch. De overgebleven bedrijven hebben vervolgens een site-visit en interview gehad. De interviews met de betreffende bedrijven dienden als een verdere selectiemethode om de voorselectie terug te brengen tot een definitieve selectie. Uiteindelijk vormden de bevindingen uit de interviews, site-visits, deskresearch en scores uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor editie 2018 de basis om de drie genomineerde bedrijven te destilleren.

nederlandse-innovatie-prijzen